Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

serwisu Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich – www.centrum-kultury.eu

Data publikacji strony internetowej: luty 2014

Data ostatniej dużej aktualizacji: 05.06.2020 r.

Strona podmiotowa  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

  • filmy nie posiadają audiodeskrypcji
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • serwis posiada nieprawidłowe struktury nagłówków – przed nagłówkiem h1 występuje jeden nagłówek h2
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
  • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach iframe – mapy, filmy Youtube

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Zgodność ze standardami

– HTML 5

– WCAG 2.0 ,2.1  (poziom AA,AAA)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariola Król, adres poczty elektronicznej sekretariat@centrum-kultury.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 412 30 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich dysponuje jednym budynkiem:

Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich; Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Dworcowej i od ul. Dworcowej przez parking wewnętrzny. Do wejścia głównego prowadzą schody, a do wejścia od strony parkingu brak schodów. Wejście od strony parkingu jest dostępne dla osoby z niepełnosprawnością fizyczną, ponieważ znajduje się tam winda. Klawisze w windzie są oznaczone w alfabecie Braille’a. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Poręcze schodów są zakończone nakładkami z napisami w alfabecie Braille’a, informującymi o numerze piętra.

Krawędzie schodów oznaczono antypoślizgowymi taśmami w kontrastowych kolorach.

W budynku numery pięter są oznaczone kontrastowo. Nazwy pomieszczeń są oznaczone drukiem powiększonym dla osób słabowidzących oraz opisane tabliczkami z nazwami pomieszczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.

Nad wejściami nie ma głośników naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku dostępna jest pętla indukcyjna.

Na parkingu jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Wejście z psem asystującym

W budynku są oznaczenia o możliwości wejścia z psem asystującym.

Tłumacz języka migowego

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych . Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 Nr 171, poz. 1016), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Pomoc obejmuje korzystanie z :

  • pomocy osoby ,,przybranej’’ w kontaktach z instytucją kultury ,
  • z pomocy wybranego tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Kontakt z Powiatowym  Centrum Kultury w tej sprawie można nawiązać za pośrednictwem: 1. poczty elektronicznej – sekretariat@centrum-kultury.eu 2. poczty na adres Powiatowe Centrum Kultury, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie 3. zgłosić telefonicznie pod numer (77) 412 30 13 za pośrednictwem osoby przybranej, potrzebę spotkania 4. złożyć wniosek osobiście w sekretariacie , ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie w godzinach od 7:30 do 15:30.

Aktualizacja: 11 marca 2022 r.